hazırlık süreci

Yayınlandı: Ocak 5, 2011 / Uncategorized

Türkiye’de farklı alanlara yönelik birçok ortaöğretim kurumu bulunmaktadır.Bu çok farklılığın içerisinde, özel yeteneği olan öğrenciler gizlidir.Diğer orta öğretim kurumlarına nispeten Güzel Sanatlar Liselerinde özel yetenek sınavlarına hazırlanıldığı söylenebilir.Fakat, bunun yanısıra güzel sanatların ilgili bölümlerine girebilmek için bir hazırlık yapılması gerekmektedir yada ön görülmektedir.

Ülkemizde, özel yetenek sınavlarına girmeye hak kazanmak için ünüversitelerin kendi belirledikleri belli bir öss poanı almak gerekmektedir.Bu poanlama yıllara göre değişir.Daha önceleri tek bir özel yetenek sınavı ile öğrenci alınırken günümüzde farklı bölümlerin kendine has sınav sistemleri uygulanmaktadır.Bu da öğrencilerin hem öss ye hemde özel yetenek sınavlarına hazırlanmasını gündeme getirir.


Hazırlık aşamasında öğrenci kendisini bireysel ya da bu alanda eğitim veren atölyelerde geliştirebilmektedir.Bu tarz eğitim veren kurumlarda öğrencinin daha disipline olduğu, kendinin yanısıra hazırlanan diğer öğrencilerden feyz aldığı ve bölüm hakkında biraz daha detaylı bilgi sahibi olabildiği bir gerçektir.Fakat değişen sınav sistemi ve fakültelerin farklı talepleri sebebiyle kursiyerlerinde sınavlara doğru yönlendirebildikleri tartışılır.Ne bu bölümlerde okuyan öğrencilerin ne kursiyerlerin ne de bölüm hocalarının sınav sistemi hakkında net bir cevapları bulunmamaktadır.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan kurslar dışında ünüverstelerin açtığı resim kursları bulunmaktadır.Sınav periodlarına endexli eğitim süreçleri bir yılı kapsadığı görülmektedir.

Reklamlar

bölümler

Yayınlandı: Ocak 5, 2011 / Uncategorized

Resim Bölümü

Resim Bölümü’nde öngörülen sanat eğitimi anlayışı, bireysel yetenek ve yaratıcılığın, ulusal ve evrensel nitelikteki her türlü çağdaş gereksinimi karşılayacak şekilde geliştirmesini amaçlar.Bu amaç resim öğreniminin her aşamasında resim sanatının teknik plandaki kuralları, temel bilgilenme ilkeleri ve araçlarından hareketle biçimsel ifade olanakları ve olasılıklarının araştırılması temeline dayanır.Bu bağlamda resim eğitimi doğa ve insan ilişkileri; sanat gelenekleri, çağlar ve kişilikler; öğrenci eğilimlerinin ve sanatçı kişiliğinin değerlendirilmesi ilkeleriyme biçimlenir.

Heykel Bölümü

Heykel Bölümü’nde eğitim,öğrenciye bu mesleğin gerektirdiği temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaratıcılığın desteklendiği çağdaş bir anlayış temelinde yürütülmektedir.Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin okul sonrası meslek yaşamı için gerekli donanımları elde etmesi amaçlanmaktadır.

Fotoğraf Bölümü

Fotografin 15. yüzyilda baslayan teknolojiye dönük serüveni, bir kulvarda gelisimini sayisal teknoloji düzeyine ulastirirken; diger kulvarda görsel iletisim sistemi içinde araç olarak fotografin kullanim alanlarinin yogunluk kazanmasi ve bu alanlarda gösterdigi dil çesitliligi, fotograf egitimini de gerekli kilmis ve Bati’da Daguerre ile baslayan ve günümüze kadar süregelen dönemde egitim kurumlari da yerini almistir.

Ülkemizde geç kalinmis böyle bir egitimin baslatilmasindaki amaç; bir yandan sanata dönük açilimi içinde, fotografi gelisi güzellikten kurtararak okul düzeyine götürmek ve okul düzeyine götürüldügü kadariyla da teknik okul düzeyinden kurtarmak; bu baglamda yaratici gücü açiga çikartmak, sezgileri gelistirmek, ileriye dönük ve dogru bakis açisi getirecek insani yetistirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandirma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düsünmeyi kazandirmak; diger yandan ise lisans ve lisansüstü düzeyde, bilimsel alt yapi ile donanmis meslek insanini biçimlendirmektir.

Grafik Tasarım Bölümü

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlik geçerlidir.
mimar sinan tipografi dersi

Grafik ve tasarımın tarihi, MÖ 14,000’lerde yapılmış mağara resimlerine ve İÖ 4.yy’da yazının başlamasına dayandırılabilir. Sonraları daha çok el yazması dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg’in Avrupa’da 1450’lerde hareketli matbaa’yı icadı ıle kitaplar yaygınlaşmaya başlamıştır. O dönemlerde entelektüel düşünce, din etrafında olduğundan ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimi erken dönem grafik tasarım pratikleridir.

Asıl çıkış noktası ise; sanayileşme ve modern yaşama geçiş ile, özellikle de fotoğrafın keşfi ile ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post-İzlenimcilik akımlarının sonrasında başlamıştır. Çünkü resim sanatı farklı bir yöne ilerlemeye başlamış ve grafik, afiş, ürün kataogları vb. öne çıkmaya başlamıştır. Gazetenin ortaya çıkmasıyla reklam ve tanıtım öne çıkmıştır. Örneğin; ürün katalogları ilk önceleri fotoğraflarla değil gravür baskılar ile yapılmaktaydı. İşlerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişler de kendi içerisinde ayrı bir alan haline geliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlar da grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil ressamlardı. Bu yüzden resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de İbrahim Müteferrika ilk defa 14 Aralık 1727’de Müteferrika Matbaası kurulmuştur. Burada basılan kitaplar dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültürü tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Bu matbaada 1729-1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. 1729’da “Vankulu Lugati” Arapça harflerle ilk basılan kitaptır. Katip Çelebi’nin 1732’de basılan “Cihannuma”sı içinde harita ve çizimler vardır. J. B Holderman’ın “Grammaire Turque” kitabı 1730’da Osmanlı’da Latin alfabesini kullanan ilk baskı olmuştur. 1732 yılında basılan “Tarih-i Hind-i garbi” (Amerika’nin keşfi), Amerika hakkında Müslüman bir yazar tarafından yazılan ilk kitaptır, 13 tahta baskı içerir.

1891-1896 arasında William Morris tasarladığı kitaplarla zamanına göre çok başarılı grafik tasarım işler üretmiştir. William Morris’in isleri, grafik tasarım için bir pazar olduğunu göstermiştir. Bu dönemler tasarımın sanattan ayrılmaya başladığı dönemlerdir. Ayrıca Münch pre-refaeritler ortaya çıkımıştır. Bu pre-refaeritler; resimleri idealize edilmiş, hayali, gerçek dışı kadın ve erkek tipolojisi, duygunun ve aşkın yüceliğine yönelik resimlerdir. Bu resimlerde anlatım yalınlaşmış, detaylar kaybolmuştur. İzleyenin baktığında hemen anlayabilmesi amaçlanmıştır. Münch’ün resimleri de grafik tasarım alanında yapılan ön hazırlık çalışmaları olarak kabul edilmektedir.

Birinci Dünya savaşı sonrasında 19.yy’ın sanat ve tasarım görüşlerine tepki olarak yeni düşünceler oluşmaya başlamıştır. 1919’da Almanya’nin Weimar şehrinde kurulan Bauhaus okulu sanat ve tasarım alanında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur.

Günümüzde Grafik tasarım büyük ölçüde bilgisayar programları aracılığı ile yapılmaktadır.

iç mimarlık bölümü

İç mimarlık, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır.

İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer almaktadır. İç mimarın bir bina içinde yer alan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanı sıra, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında mekânı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Bir meslek adamı olarak, insan-donanım-mekân sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır. kaynak İç mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak söyle sıralanabilir :

  1. Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
  2. İç mekânın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, insanin yasam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
  3. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun (IFI) iç mimarlık alanında çalışacak olan kişilerin sahip olması gereken özellikler olarak benimsediği temel özellikler : iç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin sorunları tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; iç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır.

seramik bölümü

tekstil bölümü

geleneksel türk el sanatları bölümü

endüstri ürünleri tasarımı bölümü

fotoğraf bölümü

cam bölümüKOCAELİ ÜNV. 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İçmimarlık 30
Resim 30
Heykel 15
Grafik 20
Fotoğraf 15
Sahne sanatları 20
AKDENİZ ÜNV. (ANTALYA)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 15
Heykel 8
Resim 15
Seramik 12
MALTEPE ÜNV. (İSTANBUL)
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FKL.
İçmimarlık 35
İçmimarlık (burslu)15
Animasyon20
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Çizgi Film (animasyon) 20
Grafik Sanatlar 25
Heykel 15
İçmimarlık 20
Resim 15
Seramik Sanatlar 30
MARMARA ÜNV. (İSTANBUL)
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı 20
Geleneksel Türk El Sanatları 30
Grafik 35
Heykel 20
İçmimarlık 24
Resim 35
Seramik Cam 35
Tekstil 35
fotoğraf 16
ATATÜRK ÜNV. (ERZURUM)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 20
Geleneksel Türk El Sanatları 20
Müzik Bilimleri 20
Resim 20
Resim (İkinci Öğretim) 20
Tezhip (Süsleme) 20
Tiyatro 20
MERSİN ÜNV. (İÇEL)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 20
Heykel 10
Resim 20
BEYKENT ÜNV. (İSTANBUL)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik Tasarım 40
Tekstil Tasarımı 40
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İçmimarlık 30
MİMAR SİNAN ÜNV. (İSTANBUL)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 25
Geleneksel tes. 7
Heykel 10
Resim 40
Seramik Cam 15
Tekstil 20
Fotoğraf 10
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı 20
İçmimarlık 20
BİLKENT ÜNV. (ANKARA)
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Grafik Tasarım 75
Heykel 10
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 150
İletişim ve Tasarım 35
Peysaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım 80
Resim 20
Seramik 10
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Heykel 15
ÇANKAYA ÜNV. (ANKARA)
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FKL.
İçmimarlık 40
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV. (ISPARTA)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Geleneksel Türk El Sanatları 30
Geleneksel Türk El Sanatları (ikinci öğretim) 30
Grafik 30
Grafik (ikinci öğretim) 30
Resim 30
Resim (ikinci öğretim) 30
DOKUZ EYLÜL ÜNV. (İZMİR)
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Dramatik Yazarlık – Dramaturji 10
Eski Çini Onarımları 10
Fotoğraf 15
Grafik 20
Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri 10
Heykel 15
Resim 20
Seramik Cam 15
Tekstil 30
Tezhip (Süsleme) 10
ERCİYES ÜNV. (KAYSERİ)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Heykel 10
Müzik Bilimleri 15
Resim 15
FATİH ÜNV. (İSTANBUL)
ANKARA MESLEK YÜKSEK OKULU
Grafik 27
Grafik (Burslu) 3
YEDİTEPE ÜNV. (İSTANBUL)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Endüstri Tasarımı 40
Grafik Tasarım 50
İçmimarlık 120
Moda ve Tekstil Tasarımı 50
Plastik Sanatlar 
(Resim, Heykel ve Takı Tasarımı, Seramik) 30
Sanat (Tasarım) Yönetimi 60
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
TEKNİK BİLİMLER MESLEK Y.O.
Grafik 30
YILDIZ TEKNİK ÜNV. (İSTANBUL)
SANAT TASARIM FAKÜLTESİ
Birleşik Sanatlar 12
YILDIZ MESLEK Y. O.
Sergrafi 35
GAZİ ÜNV. (ANKARA)
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Grafik Öğretmenliği 20
Seramik Öğretmenliği 20
MESLEKİ YAYGIN EĞİTİM FKL.
Geleneksel Türk El San. Öğrt. 20
HACETTEPE ÜNV. (ANKARA)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Grafik 20
Heykel 25
İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 20
Resim 25
Seramik Cam 20
DOĞU AKDENİZ ÜNV. 
(KKTC – GAZİ MAGUSA)
MİMARLIK FAKÜLTESİ
İçmimarlık 75
(İSTANBUL)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İçmimarlık 30
GİRNE AMERİKAN ÜNV.
(KKTC – GİRNE)
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FKL.
İçmimarlık 100
Grafik Tasarım 100
LEFKE AVRUPA ÜNV.
(KKTC – LEFKE)
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FKL.
İçmimarlık 50
KARADENİZ TEKN. ÜNV. (TRABZON)
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FKL.
İçmimarlık 30
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNV.
(KKTC – LEFKOŞA)
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Garfik Sanatlar 99
İçmimarlık 100
Moda ve Tekstil Tasarımı 98

sınav sistemi

Yayınlandı: Ocak 5, 2011 / Uncategorized

Bu sayfa üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri sınav sistemleri bilgileri ile güncellenecektir.

örn/Anadolu üniversitesi güzel sanatlar fakültesi giriş yetenek sınavı 1.aşama desen sınavı 2.aşama bölüm sınavları

Yapım aşamasında!

 

geçmis yıllar sınav soruları

Yayınlandı: Ocak 5, 2011 / Uncategorized

Bu sayfa üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri giriş yetenek sınavları geçmiş yıllar sınav sorularını ve giriş yapmayı hak kazanmış öğrencilerin çalışma örneklerini içerecektir.

örn/Anadolu ünv. 2009-2010 gsf. ikinci aşama resim bölümü sorusu  …….

Yapım aşamasında!

 

röportaj

Yayınlandı: Ocak 5, 2011 / Uncategorized

Bu sayfa üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri bölüm sınavı yapan kurumları bölüm başkanları ile sınav sistemleri hakkında beklenti, tavsiye ve önerilerini içerecektir.

Yapım aşamasında!